Chính Trị

Ngày 05/12, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12.