Huyện ủy

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Nông Văn Đàm

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

0982880396

02063.880173

 
2 Bế Trọng Hàm Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

01236993536

02063.880174

 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI  ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Hoàng Văn Tư Chánh Văn phòng huyện ủy

0979182666

02063.880966

 
2 Nông Thị Thảo Phó chánh Văn phòng huyện ủy

01674679904

02063.880292