Huyện ủy Trà Lĩnh

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nông Văn Đàm

Bí thư huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

0982.880.396

02063.880.173

 

2

Bế Trọng Hàm                

Phó Bí thư thường trực

huyện ủy

0836.993.536

02063.880.174

 

II. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Hoàng Khánh Dương

Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện

02063.880.966

0915.828.582

 

2

Nông Thị Thảo

Phó chánh Văn phòng huyện ủy

0374.679.904

02063.880.292

 

3

Bế Thị Hằng

Kế toán Văn phòng huyện ủy

0973.296.185

02063.880.950

 

 

                                                         

 

 

 

III. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Nông Văn Đàm.  

- Sinh ngày : 17/01/1962;

- Quê quán: Cao Chương - Trà Lĩnh - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác:  Huyện ủy Trà Lĩnh.

2. Ông: Bế  Trọng Hàm

- Sinh ngày : 02/02/1971;

- Quê quán: Cao Chương - Trà Lĩnh - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Trà Lĩnh.