Khen thưởng, xử phạt

Đính kèmDung lượng
PDF icon Thông báo kết quả xét sáng kiến cấp cơ sở năm học 2018 - 2019.pdf1.77 MB
PDF icon Quyết định kiện toàn thành viên hội đồng thi đua-khen thưởng huyện Trà Lĩnh.pdf2.08 MB
PDF icon Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác cải cách hành chính huyện Trà Lĩnh năm 2018.pdf1.61 MB
PDF icon Thông báo phân bổ chỉ tiêu khen thưởng trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2018.pdf1.47 MB
PDF icon Tờ trình đề nghị khen thưởng thảnh tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.PDF9.83 MB
PDF icon Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phưng hướng nhiệm vụ năm 2019.PDF4.29 MB
PDF icon Về việc đăng ký thi đua năm 2019.pdf1.64 MB
PDF icon Quyết định kiện toàn khối giao ước thi đua năm 2019.pdf3.35 MB
PDF icon Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảmbảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019.pdf1.28 MB
PDF icon Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018.pdf1.53 MB
PDF icon Kết quả bình xét khen thưởng thành tích công tác năm 2018.pdf10.9 MB
PDF icon Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2018.pdf9.21 MB
PDF icon Công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở năm 2018.PDF518.47 KB
PDF icon Hướng dẫn thực hiện nội dung, tiêu chí thi đua năm 2018 đối với các xã, thị trấn.PDF2.61 MB
PDF icon Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Trà Lĩnh.pdf7.15 MB
PDF icon Thị trấn Hùng Quốc danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu năm 2018.pdf2.73 MB
PDF icon Xã Xuân Nội danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu năm 2018 .pdf799.6 KB
PDF icon Xã Cao Chương danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu năm 2018 .pdf198.09 KB
PDF icon Xã Quang Hán danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu năm 2018.pdf1023.43 KB
PDF icon Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2018.PDF1.13 MB
Microsoft Office document icon DANH MỤC TTHC THI ĐUA KHÊN THƯỞNG 2018.doc141.5 KB
PDF icon Quyết định kiện toàn thành viên hội đồng thi đua khen thưởng huyện Trà Lĩnh.PDF449.86 KB
PDF icon Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Trà Lĩnh.pdf10.18 MB
PDF icon Quyết định khen thưởng thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.pdf1.33 MB
PDF icon Quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017.pdf757.09 KB
PDF icon Quyết định khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua 100 ngày đêm về đích nông thôn mới xã Cao Chương năm 2017.pdf1.31 MB
PDF icon Quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018.pdf1.16 MB
PDF icon Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng phong trào thi đua 100 ngày đêm về đích xây dựng NTM xã Cao chương năm 2017.PDF1.35 MB
PDF icon Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng phong trào thi đua trà Lĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.pdf3.75 MB
Kênh thông tin: