Xã Quang Vinh

Địa chỉ:  Xã Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại:

Địa chỉ Email: ubndquangvinh.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  

SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL   

1

Trung Văn Bào

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0865.493.638

 

2

Lương Văn Họp

Chủ tịch

UBND 

0843.814.802

hoplv@caobang.gov.vn

3

Hoàng Văn Điền

Phó Chủ tịch

UBND 

0982.247.469

dienhv@caobang.gov.vn

4 Bế Thị Oanh

Văn phòng 

Thống kê 

0349.594.901 oanhbt@caobang.gov.vn

 

Kênh thông tin: