Xã Quốc Toản

Địa chỉ:  Xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email: ubndquoctoan.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  

SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL   

1

Nguyễn Văn Uyển

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

03662033670

 

2

Lương Văn Hiệp

Chủ tịch

UBND xã

0352.053.224

hieplv@caobang.gov.vn

3

Hoàng Văn Tuyên

Phó Chủ tịch

UBND xã

0382.092.131

tuyenhv_tl@caobang.gov.vn

4

Hoàng Thị Thắm

Văn phòng

Thống kê 

0354.245.238

thamht@caobang.gov.vn

                                               
 
Kênh thông tin: