Xã Quang Trung

Địa chỉ:  Xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 02063.880.304

Địa chỉ Email: ubndquangtrung.tralinh@caobang.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Hà Huy Hương

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0389.431.568

 
2 Chu Xuân Bạc

Chủ tịch

UBND xã

0987.184.846

baccx@caobang.gov.vn
3 Nông Văn Trọng

Phó Chủ tịch

UBND xã

0842653688 trongnv_tl@caobang.gov.vn
4 Lương Xuân Thành

Văn phòng

Thống kê

0362.222.886

thanhlx@caobang.gov.vn
 
Kênh thông tin: