Xã Quang Hán

Địa chỉ:  Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

Số điện thoại: 02063.880.150

Địa chỉ Email: ubndquanghan.tralinh@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Bế Văn Thức

Bí Thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0969.562.266

 

2

Hoàng Văn Dương  

Chủ tịch

UBND xã

02063.880.060

duonghv_tl@caobang.gov.vn

3

Bế Ngọc Hồng

Phó Chủ tịch

UBND xã

02063.880.060

hongbn@caobang.gov.vn                    

4

Bế Thị Thu

Văn phòng

 Thống kê

02063.880.150

thubt@caobang.gov.vn

 
Kênh thông tin: