Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Số ký hiệu: Số: 49/TB-UBND
Ngày ban hành: 12/7/2017
Người ký: Hoàng Khánh Dương
Lĩnh vực văn bản: Thông báo mời họp