Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ

Ngày 30/8, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ  huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND huyện về ban hành quy chế hoạt động của  Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ  huyện. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 huyện Trà Lĩnh đã  tập trung chỉ đạo các cấp, ngành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền và tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ có nhiều chuyển biến tích cực, Hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho huyện  thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, và phát triển kinh tế.

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới huyện Trà Lĩnh tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Đấu tranh phòng chống và làm thất bại âm mưa” Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc./.

Bế Gia – Ngọc Tân

Chuyên mục: