Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Báo cáo viên thường kỳ tháng 9/2017

Ngày 12/10, Huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Báo cáo viên thường kỳ tháng 9 năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết TW 3 về (khóa VIII) "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", BTV Huyện ủy luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác đánh giá và phân loại cán bộ, trong đó tính đến năm 2016, cán bộ dan môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước được 196 người. Công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện đảm bảo về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, có đủ 03 độ tuổi, “động” và “mở” trong quy hoạch. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cán bộ tại địa phương, đơn vị, đồng thời đưa ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế trong thời gian tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được thông tin thời sự thường kỳ tháng 9 với các nội dung: Kết quả thực hiện chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 11/6/2012 của BTV Tỉnh ủy; Một số kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian gần đây, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước Nga hiện nay và thực tiễn của cách mạng Việt Nam và định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sau hội nghị, các báo cáo viên tiếp tục thông tin đầy đủ, chính xác nội dung của hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.

Thanh Huyền - Bế Gia

Chuyên mục: