HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀ LĨNH

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-HĐND

 

Trà Lĩnh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Thường trực HĐND huyện Trà Lĩnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Thời gian: Ngày 05 và ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ chuyển tiếp sang ngày thứ 2 của tuần tiếp theo).

2. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện.

3. Giao Ban Tiếp công dân huyện cử cán bộ tiếp công dân tổng hợp giúp Thường trực HĐND huyện ghi chép đầy đủ nội dung các buổi tiếp công dân; tổng hợp xây dựng báo cáo về tình hình tiếp công dân hàng tháng, quý, năm theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tiếp công dân và xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

4. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện đến toàn thể cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện để các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân biết để tiện theo dõi và liên hệ công tác./.

Nơi nhận:

- TT HU, UBND huyện;

- CT, các PCT HĐND huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- VP HĐND&UBND huyện;

- Đài TT-TH huyện;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

    TM. TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

             KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

              (Đã ký)

 

 

        Dương Văn Lâm