Văn bản

Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
số: 04/NQ-HĐND Nghị quyết
số: 01/NQ-HĐND Nghị quyết
số: 02/NQ-HĐND Nghị quyết
số: 03/NQ-HĐND Nghị quyết
Số:12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
Số:11/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
Số:10/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
Số:08/NQ-HĐND Nghị quyết
Số:07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
Số:09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết

Trang