Văn bản

Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
Số: 01/2017/QĐ-HĐND Nghị quyết
số: 04/NQ-HĐND Nghị quyết
số: 03/NQ-HĐND Nghị quyết
số: 02/NQ-HĐND Nghị quyết
số: 05/NQ-HĐND Nghị quyết
Số: 40/NQ-HĐND Nghị quyết
Số: 36/2016/NQ-HĐND Nghị quyết
Số: 37/2016/NQ-HĐND Nghị quyết
Số: 38/2016/NQ-HĐND Nghị quyết