UBND HUYỆN

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại: 02063.880.112

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 ĐỊA CHỈ EMAIL

1

TrịnhTrường Huy 

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

0915.425.388

02063.880.464

huytt@caobang.gov.vn

2

Nông Quốc Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0836.993.656

02063.880.213

hoannq@caobang.gov.vn

3

Chu Thị Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0916.528.496

02063.880.454

vinhct@caobang.gov.vn

 

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trịnh Trường Huy

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Trà Lĩnh

2

Nông Quốc Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Trà Lĩnh

3

Chu Thị Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Trà Lĩnh

4

Hoàng Khánh Dương

Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện

Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện Trà Lĩnh

5

Bế Hải Long

Trưởng Phòng 

Phòng Nội vụ huyện Trà Lĩnh

6

Triệu Xuân Trình

Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện huyện Trà Lĩnh

7

Ma Thế Cường

Trưởng Phòng 

Phòng Tư pháp huyện Trà Lĩnh

8

Lương Văn Chung

Trưởng Phòng 

Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội

9

Hà Minh Hải

Trưởng Phòng 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Lĩnh

10

Lưu Văn Hòa

Trưởng Phòng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Lĩnh

11

Mã Thị Huệ

Trưởng Phòng 

Phòng Y tế huyện Trà Lĩnh

12

Lã Hồng Kỳ

Trưởng Phòng 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Lĩnh

13

Trần Kim Oanh

Trưởng Phòng 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Lĩnh

14

Hoàng Văn Tư

Trưởng Phòng 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Lĩnh

15

Lã Thị Phương

Trưởng Phòng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Lĩnh

16

Nông Văn Thược

Trưởng Phòng 

Phòng Dân tộc huyện Trà Lĩnh

17

Lý Việt Phú

Chỉ huy trưởng

Ban Chỉ huy quân sự huyện Trà Lĩnh

18

Bế Tuấn Minh

Trưởng Công an

Công an huyện huyện Trà Lĩnh

 

                                                                      

 

 

III. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Trịnh Trường Huy

- Sinh ngày: 13/6/1978;

- Quê quán: Nước Hai - Hoà An - Cao Bằng;

- Trình độ: Thạc sĩ;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh. 

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Kế hoạch và đầu tư; tài chính;

- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

- Nội vụ (trừ công tác: tôn giáo, thanh niên, lưu trữ);

- Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

- Đối ngoại, kinh tế đối ngoại, ngoại vụ - biên giới;

- Thanh tra nhà nước; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức và công dân; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Các lĩnh vực chưa phân công cho các Phó Chủ tịch;

- Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban chỉ huy Quân sự; Công an; Biên phòng; Hải quan; Ban quản lý cửa khẩu; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Thanh tra; Văn phòng HĐND&UBND; Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng; Chi Cục thuế; Đội Quản lý Thị trường số 7; Kho bạc Nhà nước huyện; Chi cục thống kê; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; các Ngân hàng trên địa bàn huyện.

d) Tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện.

đ) Theo dõi và chỉ đạo các xã, thị trấn: Thị trấn Hùng Quốc, Quang Hán, Cô Mười.

e) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách.

g) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trà Lĩnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

2. Ông: Nông Quốc Hoàn

- Sinh ngày: 06/7/1971;

- Quê quán: Quang Trung  - Trà Lĩnh - Cao Bằng.

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác:  Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh;

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; khoa học và công nghệ; tài nguyên, môi trường; phòng, chống cháy, nổ;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn huyện thuộc diện thu hồi đất;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi; xây dựng nông thôn mới;

- Tư pháp.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Trà Lĩnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật; Hạt Kiểm lâm; Tư pháp.

c) Tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện.

d) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương.

đ) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

e) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

g) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: các tổ chức, đoàn thể chính trị huyện (trừ Đoàn thanh niên) và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

3. Bà: Chu Thị Vinh

- Sinh ngày: 05/8/1972;

- Quê quán: Cách Linh - Phục Hòa - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; thông tin; thể dục, thể thao; du lịch; lao động; chính sách xã hội; chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; Nội vụ (công tác: thanh niên, tôn giáo, lưu trữ); phụ trách Trang Thông tin điện tử huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Dân tộc; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Bưu chính, viễn thông; Bảo hiểm xã hội;  Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc huyện quản lý.

c) Tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện.

d) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Cao Chương, Quốc Toản, Lưu Ngọc, Quang Vinh.

đ) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

e) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

g) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Đoàn thanh niên; các tổ chức hội; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.