UBND HUYỆN

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại: 02063.880.112

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 ĐỊA CHỈ EMAIL

1

TrịnhTrường Huy 

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

0915.425.388

02063.880.464

huytt@caobang.gov.vn

2

Nông Quốc Hoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0836.993.656

02063.880.213

hoannq@caobang.gov.vn

3

Chu Thị Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0916.528.496

02063.880.454

vinhct@caobang.gov.vn

4

Triệu Lưu Cương

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.660.666

02063.880.889

cuongtl@caobang.gov.vn

 

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Trịnh Trường Huy

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Trà Lĩnh
2 Nông Quốc Hoàn Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Trà Lĩnh
3 Chu Thị Vinh Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Trà Lĩnh
4 Triệu Lưu Cương Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Trà Lĩnh
5 Hoàng Khánh Dương Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện Trà Lĩnh
6 Bế Hải Long Trưởng Phòng 

Phòng Nội vụ huyện Trà Lĩnh

7 Triệu Xuân Trình Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện huyện Trà Lĩnh

8 Ma Thế Cường Trưởng Phòng 

Phòng Tư pháp huyện Trà Lĩnh

9 Lương Văn Chung Trưởng Phòng  Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội
10 Hà Minh Hải Trưởng Phòng  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Lĩnh
11 Lưu Văn Hòa Trưởng Phòng  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Lĩnh
12 Mã Thị Huệ Trưởng Phòng 

Phòng Y tế huyện Trà Lĩnh

13 Lã Hồng Kỳ Trưởng Phòng  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Lĩnh
14 Trần Kim Oanh Trưởng Phòng   Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Lĩnh
15 Hoàng Văn Tư Trưởng Phòng  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Lĩnh
16 Lã Thị Phương Trưởng Phòng  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Lĩnh
17 Nông Văn Thược Trưởng Phòng 

Phòng Dân tộc huyện Trà Lĩnh

18 Lý Việt Phú Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Trà Lĩnh
19 Bế Tuấn Minh Trưởng Công an

Công an huyện huyện Trà Lĩnh

                                                                            

III. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Trịnh Trường Huy

- Sinh ngày: 13/6/1978;

- Quê quán: Nước Hai - Hoà An - Cao Bằng;

- Trình độ: Thạc sĩ;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh. 

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện. 
b) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau: Kế hoạch và đầu tư (quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyết định đầu tư; đấu thầu; phê duyệt thiết kế, dự toán; xúc tiến đầu tư); Tài chính (ngân sách huyện; quản lý tài sản nhà nước, quyết toán dự án hoàn thành); Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Nội vụ (trừ công tác: tôn giáo. thanh niên, lưu trữ); Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Đối ngoại kinh tế đối ngoại ngoại vụ biên giới; Thanh tra nhà nước; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức và công dân; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, đề ra những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành. 
c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban chỉ huy Quân sự; Công an; Biên phòng; Hải Quan; Ban quản lý Cửa khẩu; Tài chính Kế hoạch, Nội vụ; Thanh tra; Văn phòng HĐND&UBND; Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng. 
d) Theo dõi và chỉ đạo các xã, thị trấn: Thị trấn Hùng Quốc, Quang Hán, Cô Mười. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trà Lĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

2. Ông: Nông Quốc Hoàn

- Sinh ngày: 06/7/1971;

- Quê quán: Quang Trung  - Trà Lĩnh - Cao Bằng.

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác:  Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh;

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; khoa học và công nghệ; thống kê; tài nguyên, môi trường; phòng, chống cháy nổ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn huyện thuộc diện thu hồi đất; 
b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Chi Cục Thống kê; Chi cục Thi hành án dân sự; Hợp tác xã dịch vụ môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sư dụng đất. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền. 
d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: các tổ chức, đoàn thể chính trị huyện và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

3. Bà: Chu Thị Vinh

- Sinh ngày: 05/8/1972;

- Quê quán: Cách Linh - Phục Hòa - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa thông tin, thể dục thể thao; du lịch; lao động; chính sách xã hội; chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; nội vụ (công tác: thanh niên, tôn giáo, lưu trữ). 
b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Lao động Thương binh và Xã hội; Y tế; Dân tộc; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Bưu chính, Viễn thông; Bảo hiểm xã hội; Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình và các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc huyện quản lý. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Cao Chương, Quốc Toản. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền. 
d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với các Ban Đảng của Huyện ủy; Đoàn thanh niên; các tô chức hội; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

4. Ông: Triệu Lưu Cương

- Sinh ngày: 16/8/1971;

- Quê quán: Công Trừng – Hòa An – Cao Bằng;

- Trình độ chuyên môn: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ:Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Kế hoạch và đầu tư (giám sát, đánh giá đầu tư; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các công tác khác, trừ công tác: quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyếr định đầu tư. đấu thầu; phê duyệt thiết kế. dự toán xúc tiến đầu tư); Tài chính; Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước và dự toán chi ngân sách cấp huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; xây dựng dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán thuộc huyện và các xã; quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã; quản lý giá; thu ngân sách Nhà nước; lĩnh vực tài mậu; Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi; xây dựng nông thôn mới; Tư pháp. 
b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông Khuyến lâm; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật; Hạt Kiểm lâm; Tư pháp; Chi Cục thuế; Đội Quản lý Thị trường số 7; Kho bạc Nhà nước huyện; các Ngân hàng trên địa bàn huyện. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Lưu Ngọc, Quang Vinh. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

d) Trực tiếp chỉ đạo giải ’quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.