Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND HUYỆN

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - TT Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI  ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trịnh Trường Huy Chủ tịch UBND huyện

0915425388

02063.880464

tthuy@caobang.gov.vn
2 Nông Quốc Hoàn Phó Chủ tịch UBND huyện

01236993656

02063.880213

hoannq@caobang.gov.vn

3 Triệu Lưu Cương Phó Chủ tịch UBND huyện

0915660666

02063.880889

cuongtl@caobang.gov.vn
4 Chu Thị Vinh Phó Chủ tịch UBND huyện

02063.880454

0916528496

 vinhct@caobang.gov.vn

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1. Ông Trịnh Trường Huy, Chủ tịch UBND huyện 

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện. 
b) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau: 
Kế hoạch và đầu tư (quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyết định đầu tư; đấu thầu; phê duyệt thiết kế, dự toán; xúc tiến đầu tư); Tài chính (ngân sách huyện; quản lý tài sản nhà nước, quyết toán dự án hoàn thành); Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Nội vụ (trừ công tác: tôn giáo. thanh niên, lưu trữ); Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Đối ngoại kinh tế đối ngoại ngoại vụ biên giới; Thanh tra nhà nước; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức và công dân; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các lĩnh vực chưa phân công cho các Phó Chủ tịch; Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành. 
c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban chỉ huy Quân sự; Công an; Biên phòng; Hải Quan; Ban quản lý Cửa khẩu; Tài chính Kế hoạch, Nội vụ; Thanh tra; Văn phòng HĐND&UBND; Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng. 
d) Theo dõi và chỉ đạo các xã, thị trấn: Thị trấn Hùng Quốc, Quang Hán, Cô Mười. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiêm sát nhân dân huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trà Lĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

2. Ông Nông Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: 
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ; khoa học và công nghệ; thống kê; tài nguyên, môi trường; phòng, chống cháy nổ; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn huyện thuộc diện thu hồi đất; 
b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Chi Cục Thống kê; Chi cục Thi hành án dân sự; Chi nhánh Công ty Môi trường đô thị, Văn phòng Đăng ký quyền sư dụng đất. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương. 
d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: các tổ chức, đoàn thể chính trị huyện (trừ Đoàn thanh niên) và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

3. Ông Triệu Lưu Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện 

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Kế hoạch và đầu tư (giám sát, đánh giá đầu tư; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các công tác khác, trừ công tác: quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyếr định đầu tư. đấu thầu; phê duyệt thiết kế. dự toán xúc tiến đầu tư); Tài chính; Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước và dự toán chi ngân sách cấp huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; xây dựng dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán thuộc huyện và các xã; quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã; quản lý giá; thu ngân sách Nhà nước; lĩnh vực tài mậu; Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi; xây dựng nông thôn mới; Tư pháp. 
b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông Khuyến lâm; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật; Hạt Kiểm lâm; Tư pháp; Chi Cục thuế; Đội Quản lý Thị trường số 7; Kho bạc Nhà nước huyện; các Ngân hàng trên địa bàn huyện. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Lưu Ngọc, Quang Vinh.

d) Trực tiếp chỉ đạo giải ’quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách. 

4. Bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện 

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục và đào tạo; y tế; Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao; du lịch; lao động; chính sách xã hội; chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; Nội vụ (công tác: thanh niên, tôn giáo, lưu trữ). 
b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Lao động Thương binh và Xã hội; Y tế; Dân tộc; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Bưu chính, viễn thông; Bảo hiểm xã hội; Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Y tê; Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình và các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc huyện quản lý. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các xã: Cao Chương, Quốc Toản. 
d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tại Ban tiếp công dân huyện, khi Chủ tịch vắng mặt 
đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện. 
e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với các Ban Đảng của Huyện ủy; Đoàn thanh niên; các tô chức hội; các cơ quan câp trên theo lĩnh vực phụ trách.